Za vyššie mzdy

     OZ KOVO znova upozorňuje na nízke platy zamestnancov na východe Slovenska. Dňa 24..10. 2017  odborári KOVO v spolupráci s Inštitútom aplikovanej etiky Alexandra Spesza“, ktorý je zriadený ako pracovisko TF KU Košice, usporiadali konferenciu s názvom „Za vyššie mzdy“. Úlohou  inštitúcie aplikovanej etiky je šírenie postoja etiky v jej aplikácii do sociálneho prostredia s prednostným zameraním na otázky bioetiky, politickej etiky, hospodárskej etiky, „infoetiky“. Zameriava sa na interakciu jedinca a sociálneho prostredia spoločnosti. Na konferencii prezentoval inštitút Martin Uháľ z katedry sociálnej práce.

     Moderátorkou konferencie bola Monika Benedeková, OZ KOVO prezentoval Jozef Balica a účastníci zo základných organizácií zväzu. Účastníkom panelovej diskusie bol aj ekonóm Tomáš Meravý, zástanca presadzovania štrukturálnych reforiem, ktoré by mali zmodernizovať našu krajinu a zvýšiť životnú úroveň ľudí.

     Už rok beží kampaň za vyššie mzdy, ktorá sa opiera o požiadavky spravodlivosti, pravdy a morálky v odmeňovaní zamestnancov.  „Štatistické čísla hovoria, že mzdy, ktoré dostávajú slovenskí zamestnanci, nezabezpečujú dôstojnú životnú úroveň, ale veľmi často dôstojné živorenie, a toto je z hľadiska odborárov neprípustné,“ uvádzalo sa v prezentáciách jednotlivcov.  Jozef Balica uviedol, že na Slovensku sa neustále hovorí o veľmi dobrých ekonomických výsledkoch, o veľmi dobrých makroekonomických prognózach, ale zabúda sa pritom na zamestnancov, teda na tých, ktorí tie hodnoty tvoria. "Päťstotisíc zamestnancov na Slovensku poberá mzdu nižšiu než je 449 eur v čistom.“ V prepočte na bývalé koruny je to síce slušná suma (13 526), ale v obchodoch už platíme také ceny ako v krajinách EÚ, kde sú platy podstatne vyššie.

     Účastníci konferencie sa vyjadrili k požiadavke spravodlivej a etickej mzdy. Zhodli sa na tom, že spravodlivosť a etika sú si rovnocenné ale etika vyjadruje širší pojem. Poukazovali na  to že zamestnávatelia nesledujú a neberú v úvahu sociálnu záťaž zamestnancov mimo pracoviska. Mzda nepredstavuje len cenu práce, ale aj sociálny rozmer jednotlivcov a tieto dva činitele rozhodujú pri posudzovaní spravodlivosti mzdy. Mzda by mala zabezpečovať prijateľnú sociálnu úroveň. Nízky plat znižuje sociálnu dôstojnosť človeka. Slovensko dosahuje už 80% výkonu vyspelých štátov EU ale mzdy túto úroveň nedosahujú a stále sa  zvyšuje aj pracovná záťaž zamestnancov. Poukazovalo sa na slabú vyjednávaciu silu zamestnancov. V podnikoch, kde odbory vyjednávajú kolektívnu zmluvu sú o 21% vyššie mzdy ako tam kde kolektívna zmluva nie je. Slabosť odborov sa odráža aj zlyhávaním pri vyjednávaní o výške platov. Človek je s odmenou za prácu spokojný len vtedy, ak vie zabezpečiť svoju rodinu.

     Niektoré zamestnávateľské združenia vytrvalo nariekajú nad výškou daní. V skutočnosti najvyššiu daňovú záťaž nesú bežní zamestnanci. Zdanenie kapitálu naopak patrí na Slovensku k tým najnižším.

     Bol uvedený príklad zo Slovinska, keď vláda prijala opatrenie predstavujúce zvýšenie minimálnej mzdy o 100 % . Napriek tvrdeniu podnikateľov, že dôjde k zrúteniu ekonomiky si Slovinské hospodárstvo udržalo napredovanie a nezrútilo sa.

     Na otázku ako zvýšiť zúfalo nízke mzdy na Slovensku, reagujú odborníci - „ Bez silnejších odborov a posilnenia úlohy kolektívneho vyjednávania sa k vyšším platom nedopracujeme.“

     Aj na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa 20.10.2017 konal vedecký seminár zameraný na oblasť práce „Sankcie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca – Kultúra sveta práce“. Zaoberal sa aktuálnymi problémami ľudí práce: platnej legislatívy, Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka. Organizátorom seminára, bola nadácia Fridricha Eberta – Friedrich Ebert  Stiftung, zastúpenie v SR. Projekt „Kultúra sveta práce“ trvá už šesť rokov a v jeho rámci bolo vydaných  12 publikácií zameraných na problematiku pracovného práva.

     Sedem odborných prednášok na októbrovom seminári doplnila prezentácia knihy Andrei Olšovskej „Kolektívne pracovné právo s praktickými príkladmi“, ktorú dostali všetci účastníci seminára.

      Do systematického boja  za prijateľnejšie pracovné podmienky a vyššie mzdy v rámci spravodlivosti, pravdy a morálky sa zapája čoraz širší okruh spoločnosti. Je zrejmé, že vyššie mzdy sa budú musieť riešiť účinnými systémovými zmenami, ktoré efektívne ovplyvnia zdravší rozvoj ekonomiky a primeraný blahobyt všetkých členov našej spoločnosti.

 

Spracoval: Jozef Rajzinger

20. rokov priateľstva a spolupráce ÖGB - ČMKOS - KOZ SR

25. november 2010 sa v priestoroch novej rakúskej odborovej centrály vo Viedni konalo slávnostné podujatie pri príležitosti 20. výročia priateľstva a spolupráce medzi tromi odborovými centrálami ÖGB, Rakúsko - ČMKOS, Česká republika - KOZ SR, Slovenská republika.

V úvode podujatia dostali priestor na vystúpenie predstavitelia odborových centrál - Erich Foglar, Miroslav Gazdík a Jaroslav Zavadil. V krátkych prejavoch si zaspomínali na začiatky spolupráce, zhodnotili celkový vývoj vzťahov a venovali sa aj aktuálnej situácii v Európe. Zdôraznili význam výmeny informácií a skúseností, spolupráce a spoločných postupov. Vzhľadom na aktuálne dianie v Európe bude aj v budúcnosti dôležité, aby sme koordinovali naše aktivity, prostedníctvom pravidelných stretnutí, cezhraničnej spolupráce a koordinácie aktivít.

Súčasťou podujatia bolo aj diskusné fórum s predstaviteľmi odborových centrál, odborových zväzov a účastníkov Stredoeurópskej odborovej akadémie MEGAK.

Bc. Daniela Žuffová /KOZ SR/ a Stanislava Slavíková /ČMKOS/ sa v spomienkach preniesli do minulosti a zaspomínali si na počiatky spolupráce. Walter Sauer /ÖGB/ so sebou priniesol prvé protokoly a zápisy zo spoločných stretnutí a zdôraznil prechod od podpory, cez spouprácu a ž k priateľstvu.

Yvonne Rychly /Rakúsko/, František Zaparaník /SR/ a Tomáš Valášek /CZ/ ako účastníci MEGAK zhodnotili prínos tejto aktivity a zdôraznili dôležitosť stretávania sa na rôznych rovniach, prenos informácií a užšiu spoluprácu mezdi odborovými zväzmi, aj vzhľadom na blížiace sa otvorenie pracovného trhu v Rakúsku.

Program sprevádzala príjemné cigánska hudba, a na záver podujatia mali prítomní príležitosť ochutnať kulinárske špeciality zo všetkých troch krajín.

Podujatie sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi, čo určite prispeje aj k ďalšiemu rozvoju spolupráce medzi odborovými centrálami ÖGB - ČMKOS - KOZ SR.

Mgr. Erika Bršelová

3. zjazdu Európskej odborovej federácie odborových zväzov

Horúca jeseň...

Aj takto by sa dalo nazvať obdobie, ktorým v súčasnosti prechádza OZ potravinárov SR.
V dňoch 19. – 21. októbra 2009 sa Ing. Magdaléna Mellenová, predsedníčka OZ potravinárov SR, zúčastnila 3. zjazdu Európskej odborovej federácie odborových zväzov potravinárskeho, poľnohospodárskeho priemyslu a sektora cestovného ruchu a výroby nápojov a tabaku (EFFAT), ktorá v súčasnosti združuje 118 národných odborových zväzov v 38 európskych krajinách s počtom 2.6 miliónov členov.


Za prezidenta EFFAT bol zvolený francúzsky kolega p. Bruno Vannoni, za jeho zástupkyňu bola zvolená p. Therese Hulthen zo Švédska a za generálneho tajomníka bol znovuzvolený p. Harald Wiedenhofer.
Zjazd sa zaoberal aktuálnou hospodárskou a finančnou krízou, ktorá zasiahla celý svet a jej dopadmi na zamestnancov v rámci všetkých sektorov, ktoré EFFAT reprezentuje na európskej úrovni, ale v celosvetovom kontexte. Hlavné heslo zjazdu „Sociálna spravodlivosť od farmy až po lyžicu – bojujme proti prekérnemu zamestnávaniu!“ sa odrážala zo všetkých strán a vo všetkých témach, o ktorých sa diskutovalo.


EFFAT a jej členské organizácie bojujú proti znižovaniu miezd a sociálnemu dumpingu, za zlepšenie pracovných podmienok agentúrnych a zmluvných zamestnancov a za sociálnu spravodlivosť pre všetkých zamestnancov.


Zjazd sa zaoberal aj problematikou klimatických zmien a ich dopadmi na zamestnanosť, najmä v poľnohospodárskom sektore.
„V čase hospodárskej krízy a reštrukturalizácie, ktoré majú ďalekosiahle následky pre našich členov, sa začínajú ozývať nacionalistické hlasy a to práve v čase, keď potrebujeme lepšiu viditeľnosť a efektívnosť v Európe, aby sme boli schopní vybudovať sociálnu Európu so silnými základmi“, povedal p. Vannoni, novozvolený prezident EFFAT, ktorý vyzval delegátov zjazdu k súdržnosti, spolupráci, solidarite a vzájomnej pomoci v časoch hospodárskej a finančnej krízy.


OZ potravinárov SR je súčasťou medzinárodnej a európskej štruktúry, ale ťažisková práca zostáva naďalej na národnej úrovni.
Jednou z prioritných oblastí, ktorej sa venujeme, je vzdelávanie členov a funkcionárov OZ potravinárov SR.


V dňoch 22. – 23.10.2009 sa na Orave konal seminár pre hospodárky a hospodárov základných organizácií k témam ako napr. peňažný denník, jeho vedenie v súlade so Zákonom č. 431/2002 o účtovníctve, povinnosti hospodára/ky; vyplácanie odmien, darov, poukážok – zdaňovanie odborových prostriedkov, príjem odborovej organizácie a daňové zákony v praxi. S radosťou môžeme konštatovať, že seminár bol úspešný a v budúcom roku pripravujeme pokračovanie vzdelávania v tejto dôležitej oblasti.


V dňoch 29. – 30.10.2009 sa taktiež na Orave konal seminár zameraný na riešenie problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ťažiskovou témou bolo poskytovanie rekondičných pobytov, dodatková dovolenka z dôvodu rizikového a zdraviu škodlivého pracovného prostredia. Účastníci si vypočuli aj prednášku na tému „Analýza rizík a poskytovanie ochranných odevov a pracovných pomôcok“.
V mesiaci november 2009 pripravujeme podujatie s názvom „Konzultačné dni k problematike Zákonníka práce“ . Pôjde hlavne o aktuálnu platnú legislatívu v SR a kolektívne vyjednávanie, oblasť BOZP. Podujatia sa zúčastnia aj predstavitelia Rady mladých KOZ SR.


Pred skončením roka 2009 sa pustíme aj do ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania so Zväzom pivovarníkov a výrobcov sladu, Slovenským cukrovarníckym spolkom, Podnikateľským zväzom pekárov, cukrárov a cestovinárov Slovenska, Úniou hydinárov a ďalšími zamestnávateľskými zväzmi v rámci potravinárskeho priemyslu.


Že to budú rokovania náročné, netreba snáď ani zdôrazňovať. Na záver by som však rada zdôraznila, že OZ potravinárov SR vynaloží potrebné úsilie a energiu pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov. O výsledkoch kolektívneho vyjednávania pravidelne informujeme predsedníčky a predsedov základných odborových organizácií, na ktorých sa môžete aj vy – členovia odborov, zamestnanci potravinárskeho priemyslu -kedykoľvek obrátiť s vašimi požiadavkami alebo otázkami.


Teším sa na spoluprácu s Vami!

Ing. Magdaléna Mellenová,
predsedníčka OZ potravinárov SR, Bratislava

 

 

odborový zväz potravinárov slovenskej republiky

 

 

Vajnorská 1, 815 70 Bratislava (zastávka TRNAVSKÉ MÝTO), 5. poschodie
Tel.: 00421-2-502 403 55, Fax: 00421-2-502 403 53

 

Ing. Magdaléna Mellenová
predsedníčka
 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC V OBLASTI
PRACOVNO - PRÁVNEHO 
PORADENSTVA,
V OBLASTI ODŠKODŇOVANIA
PRACOVNÝCH ÚRAZOV

Vám ponúka právnička OZ potravinárov SR:

JUDr. Gabriela Gajdošová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0905 257 338

 

V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRACOVNÝCH
PODMIENOK 
A ZNÍŽENIA
RIZIKOVOSTI PRÁCE

Vám ochotne poradí:

Mgr. Igor Maček
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0901 760 042

 

V MEDZINÁRODNEJ
A PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

Vám rada pomôže:

Mgr. Erika Bršelová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0907 980 586